• +31619012811
  • info@hindoevormingsonderwijs.nl

Leerlijnen en werkvormen

HINDOEVORMINGSONDERWIJS

Kinderen hebben van nature levensvragen, die samenhangen met hun identiteit of bewustzijn. Hindoevormingsonderwijs biedt leerlingen handvatten om de eigen identiteit te versterken en een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Sommige kinderen hebben dit nodig. Ze leven met veel onzekerheden, angst en stress in een maatschappij die hoge eisen stelt.

Versterking van de eigen identiteit van de leerlingen stelt hen in staat zichzelf positief te labelen en bruggen te slaan naar anderen. Zij kunnen hierdoor bijdragen aan een duurzame, gezonde pluriforme samenleving, gebaseerd op liefde en respect voor elkaar.

Lesinhoud

De lesinhoud is gebaseerd op de volgende lesdoelen c.q. leerlijnen:

  • de fase van het begrijpen bv. wie ben ik, wie is God en wat is mijn relatie met God. Wie is bv. Shiva, wie is Durga? Wat is Diwalifeest? Wat is tolerantie, wat is vriendschap, etc.
  • de fase van het toepassen : hoe kan je bv. Shiva of Durga vereren, aanbidden, welke rituelen horen daarbij, hoe doe je dat. Welke tools heb je nodig om tolerant te worden, welke om vriendschap te sluiten, hoe kom je eraan, hoe kan je dat echt incorporeren in je dagelijks leven etc.
  • de fase van het realiseren van het einddoel bv. Je wilt Shiva of Durga beter leren kennen omdat je daar gelukkig van wordt. Of je wil toleranter worden zodat er geen ruzie meer ontstaat maar vrede. en daar wordt God blij van. Of je wilt vriendschappen sluiten omdat het fijner is om samen dingen te doen en te delen.

Deze leerlijnen worden toegepast in verschillende werkvormen waarbij leraren met de leerlingen aan de slag gaan. Lessen waarbij de meer filosofische kant van het Hindoeïsme aan de orde komen (filosofie, stromingen, goden, of thema’s en kernwaarden als vriendschap, liefde, verdraagzaamheid (tolerantie), respect en dankbaarheid en noem maar op) kunnen zowel in de klassieke werkvorm worden gegeven alsook in de werkvorm carrousel. Bij een klassieke les wordt een thema besproken door één specifieke stroming (denominatie) van de in totaal acht. In de werkvorm carrousel geven twee of meer denominaties (bv een Hindoeïstische en een Protestantse leerkracht) les over hetzelfde onderwerp, ieder vanuit hun eigen godsdienstige of levensbeschouwelijk perspectief.

Kinderyoga lessen kunnen uiteraard alleen in de klassieke vorm gegeven; de Hindoe vakleerkracht doet dat in zijn of haar eentje .

Leerlingen op openbare basisscholen hebben een wettelijk recht op vormingsonderwijs, dus ook op Hindoevormingsonderwijs. Deze scholen echter hebben geen plicht dat aan te bieden. Pas als ouders dat aanvragen bij het schoolbestuur komen wij in actie. Met andere woorden wij zelf hebben geen keuze of we een klassieke of carrousel les of kinderyoga willen verzorgen. We kunnen scholen niet daartoe verplichten. Het hangt af van de aanvrage van de school gebaseerd op de keuze van ouders. De ouders kunnen de keuze dus zelf beïnvloeden. Daarom is het van groot belang dat vele ouders zelf bij de schooldirecteur een aanvrage indienen voor Hindoevormingsonderwijs. Als er minstens 7 leerlingen uit de Groep worden aangemeld kan er al les gegeven worden. Geef daarbij ook nadrukkelijk aan of u gewone lessen aanvraagt of Kinderyoga lessen. Beide mag natuurlijk ook.

De vakleerkrachten werken op een inspirerende en enthousiaste manier en maken daarbij onder andere gebruik van tekeningen, video’s, foto’s, plaatjes, drama uitvoeringen etc., waardoor de leerlingen veel plezier ervaren in de lessen, in zichzelf en in het samen werken en samen leven met anderen.

Als u geïnteresseerd bent kunt u voor nadere vragen en begeleiding in de procedure altijd contact opnemen met de directeur hindoeïstisch vormingsonderwijs, Mw. Mr. Gisela Mohanlal (g.mohanlal@hindoeraad.org of tel. 06-16287239). Zie ook: pagina Contact.